RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie, ul. Zamkowa 22, 98-355 Działoszyn.

 

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: anna@kwiecienipartnerzy.pl

 

 • Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, f oraz Art. 9 ust.1 lit. h – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych przepisów.

 

 • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Rozwoju Kultury
  i Turystyki w Działoszynie oraz osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 

 • Przykładowe cele przetwarzania danych osobowych:
 1. informowanie o ofercie kulturalnej RCRKiT za pomocą kontaktu telefonicznego i e-mailowego
 2. zebranie zgłoszeń do konkursów, przeglądów i festiwali oraz ich przeprowadzenie
 3. prowadzenie zajęć i warsztatów w RCRKiT
 4. organizacja innych wydarzeń kulturalnych tj. koncerty, uroczystości okolicznościowe, wystawy itp.
 5. promocja RCRKiT na stronie www.pokdzialoszyn.pl, w serwisach społecznościowych i w formie papierowej.

 

 • Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt RCRKiT oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego RCRKiT lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator.
 • Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

 

 • Wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane przez RCRKiT są rejestrowane w formie zdjęć oraz udostępniane na stronie internetowej RCRKiT i na facebooku. Poprzez udział w imprezach kulturalnych uczestnik wyraża zgodę na rejestrację wizerunku oraz jego przetwarzanie.

 

 • Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi korzystanie z oferty kulturalnej proponowanej przez RCRKiT.

 

Dyrektor RCRKiT

Aldona Pol